Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

H+K przyczyniło się do wzmocnienia pozycji PSEW na polskim rynku energii odnawialnej oraz zapewniło stowarzyszeniu komunikacyjne wsparcie dla procesu legislacyjnego.


H+K działało na rzecz zwiększenia społecznej świadomości na temat energetyki wiatrowej oraz promocji tego źródła energii w Polsce. Wspierało także Stowarzyszenie w tworzeniu korzystnych warunków prawnych dla inwestycji w energetykę wiatrową oraz dla jej dalszego rozwoju w naszym kraju.


Działania wzmocniły wizerunek PSEW na polskim rynku OZE, zwiększyły wiedzę nt. energetyki wiatrowej, a także zapobiegły powstaniu barier dla dalszego rozwoju tego sektora w Polsce.